Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen av 1985

FORARBEID TIL FORENINGSOPPSTART: To fraksjoner arbeider for samme sak som blir til en forening for Tyslandbrigadenes veteraner i Hordaland. Skrevet av Nettredaktøren den 10.06.2009.

Skrevet av nettredaktøren den 10.06.2009 den 29.04.09

Fotoet over viser noen av foreningens første styremedlemmer fra venstre: Sekretær Fritz Øien - Kasserer Ragnar Myking - Sjefen på Bergenhus Festning General Asbjørn Lærheim - Brigadelege Eilert Eilertsen og Foreningens første styreleder Nils Falkanger.

Allerede før et opprinnelig konstituerende møte for oppstart av en forening for Tysklandsbrigadeveteraner kom  arbeid igang med å få startet en veteranforenig for soldater som den gang tilhørte brigade nr. 482. Veteraner som hadde sitt hjemsted i Bergen og Hordaland. Ildsjeler og idemakerne for dette var de to veteranene Nils Falkanger og Ragner Myking som hadde truffet hverandre igjen etter nærmere 40 år. Under daværende samtale og hyggetreff dukket ideen opp om å lage et veterantreff for brigade veteraner. Nils Falkanger som var godt kjent med journalister i Bergens Tidende og Bergens avisen BA fikk omtaler og anonser om tiltaket godt fremmet med artikler som etterlyste forhenværende brigadesoldater for å få disse til å melde interresse for tiltaket pr. teleforn eller skriftlig til de to nevnte veteranene. Et intervju i Puddefjord radio var også med å sette fart i saken. Nå var det kommet en tredje veteran med i initiativet, veteranen Fritz Øien. Man tok kontakt med DKV-sjef Asbjørn Lerheim og tidligere ordfører i Bergen Eilert Eilertsen. Nå arrangerte man et veterantreff i Schøttstuene lørdag den 25 oktober 1986. Sammenkomsten ble en sukses med mer enn 60 deltagere. Alle ble medlemmer i den foreningen som senere samme året ble konstituert med en generalforsamling som foreningens oppstart i Auditoriet på Bryggen museum.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS © 2019 produkt