Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen av 1985

ETABLERING av TYSKLANDSBRIGADENES VETERANFORENNG.i BERGEN.

Skrevet av Nettredaktøren. den 13.06.08

Det vil være riktig å gi litt forhistorie i videre forstand til etableringen av Tysklandsbrigadenes veteranforening i Bergen.

Første initiativ fikk sitt utgangsted i Drammen via den proffesjonelle reiselivspersonen Erik Eriksen tilhørende Drammens Reisebyrå A/S. Han hadde tjenestegjort i brigaden den tid dens okkupasjonsområdet var i HARTZ og Hannover distriktet i Tyskland. På hans oppfordring kom arbeidet igang med våre veteranforeninger over det ganske land.

En av våre initiativtagere i særdeleshet i Bergen, for etablering av foreningen, var vårt æresmedlem Arne Ludvigsen.Han reagerte positivt på en annonse- invitasjon om tur til Harz for brigade soldater og offiserer som hadde tilhørt brigadene 471 til 482. Foreningens æresmedlem Arne Ludvigsen var den eneste deltager på denne turen som deltok av veteraner fra Bergen -Hardanger og Sogn.På turen som startet pr. busser fra Drammen og Oslo den 5 oktober 1986 deltok det tilsammen 212 forhenværende brigade soldater og offisere hvor flere hadde sine koner /samboere med seg. På turens 3dje dag ble alle forlegningsteder besøkt hvor Tysklandsbigadene 471 til 482 hadde vert stasjonert.
Dette var: SEESEN - GOSLER - NORTHEIM - GØTTINGEN - GANDERSHEIM og HOLZMINDE. Til orientering kan nevnes at foreningens nettredaktør var stasjonert på tre forleggninger hennholdsvis NORTHEIM, SLESVIG og RENSBURG i brigade 482.
I Bergens Tidende av 20. Oktober 1986 kan vi lese et lengre intervju med Arne Ludvigsen om hans tid i brigaden og interesse for å etablere en Tysklandsbrigadenes veteran klubb/forening i Bergen og Hordaland.
I skriv datert, Bergen den 19. okt. 1986, innviterte foreningens medlem, Arne Ludvigsen, noen kjente brigadeveteraner til et konstituerende møte på kontoret  til foreningens medlem Olav Kaland  i håp om å få oppstart til en Tysklandsbrigadenes Veteran Klubb / Forening i Bergen.
Dette var følgende personer: Æresmedlemmene Olav Kaland og Henrik Lahn Johannessen videre Fritz Øien og nåværende styreleder og æresmedlem Olav J. Olsen. Til  møte som fant sted den 28 Okt. 1986. møtte foruten de innviterte: Nils Falkanger - Ragner B. Myking og Reidar Sunsteigen . Det ble konstituert et interimsstyre,for etablering av en veteran forening / klubb som fikk følgende sammensetting:

Formann: Nils Falkanger.  
Sekretær: Ragner B.Myking.                        
Kasserer: Fritz Øien. 
Styremedlemmer: Arne Ludvigsen, Henrik Lahn Johannessen, Olav Kaland, Reidar Sunsteigen og Olav J.Olsen.

Medlemskontigenten ble satt til Kr. 50.- pr. år.
Foreningsnavn ble: Tysklandsbrigadenes Veteranklubb, adr: postb. 176-Bergen.                        

Referatet er signert :Nils Falkanger og Ragnar B. Myking.

****************************

Historien om foreningens videre oppstart, som realitet, blev ferdigbehandlet på årsmøte i Auditoriet på Bryggen Museum lørdag den 9. Mai 1987. Uavkortet referat fra møte er som følger:  Den 9.mai 1987 ble det  avholdt konstituerende årsmøte i Tysklandsbrigadenes Veteranklubb, avdeling Vestlandet. Fremmøtet var godt, ca. 60 veteraner. Møtet ble åpnet Kl. 12,15.Følgende saker ble behandlet: Åpning ved interimstyrets formann Nils Falkager. Åpningen ble markert ved tre hornblåsere fra DKV  med fanfare.   Deretter overlot formannen ordet til sjefen for DKV, Generalmajor Asbjørn Lerheim. Generalmajoren holdt en minnetale over de veteranene som er gått bort siden den gang. Olav J. Olsen oppsumerte hva som skjedde den gang og nevnte hensikten med vårt opphold i Tyskland. Sekretæren i interimstyret, Ragnar B. Myking, redegjorde derefter for arbeidet som er utført i løpet av siste år. Årsmelding ble enstemmig godkjent. Deretter ble Olav J.Olsen enstemmig valgt til møteleder. Regnskapet ble så referert av interimstyrets kasserer Fritz Øien. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Budsjett ble diskutert og man kom frem til at på grunn av usikkerheten omkring medlemsmassen blir det ikke satt opp budsjett for neste år. Det ble også endel diskusjon om størrelsen på medlemskontigenten. Det ble vedtatt, med stort flertall, en  innmeldingskontigent på Kr. 50,- samt Kr. 100,- i årskontigent. Styrets sammensetning og størrelse ble diskutert og ved avstemming ble det vedtattat dette skulle bestå av fem styremedlemmer og to varamedlemmer.Til styre ble valgt:

Nils Falkanger......................Styreformann.    
Ragnar B. Myking................Styremedlem.    
Olav J. Olsen...................... Styremedlem.    
Arne Ludvigsen...................Styremedlem.    
Olav Kaland....................... Styremedlem.    
Øystein Åådland..................Varamedlem.    
Henrik L. Johannessen........ Varamedlem.    
     

Man gikk deretter over til valg av revisor. Valgt ble Tor Hauge og Egil Leif Monsen. Møte ble hevet Kl. 15.30. Referatet er signert av:                                                                                                                                                                               Nils Falkanger og Ragnar B. Myking.

  
 

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS © 2019 produkt